në kopshtet e Vlorës shpërndahet një pyetësor absurd