mashtron qytetaren e varfër me kredi për shtëpi. – Stop