drejtuesi i përmbarimit merr në mbrojtje vartësen – Stop