urgjenca e Elbasanit punon me plus dhe eagle – Stop