punonjësja e zyrës së gjendjes civile Novoselë – Stop