punonjësit e uzinës Mjekës pa sigurime shoqërore. – Stop