përmbaruesja ekzekuton vendimin pa eksperten – Stop