përmbaruesi kërcënohet të mos apelojë vendimin e dyqanit – Stop