Përgjegjësi i Sektorit të Regjistrimit të Mjeteve – Stop