përfiton pa të drejtë pagesën e transportit. – Stop