i ngatërrojnë emrat Stop zgjidh certifikatën e pronësisë. – Stop