i diplomuar në Universitetin e Arteve në Tiranë për fizarmonikë – Stop