Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm i Kujdesit Shëndetsor – Stop