cifti i arsmitarëve marrin pagesën e transportit pa të drejtë – Stop