Adisa i ngatërrojnë emrin Stop i zgjidh hipotekën – Stop