Stop – Përmet, ku shprehja pemë thyer do konvertohet në “shtyllë thyer”!!! – Stop